0 800 307 555
0 800 307 555

Велес

Велес

В стадії ліквідації.

З 29.11.2018 - прийнято рішення про продовження строків здійснення процедури ліквідації строком до 10.12.2019 року включно.

З 10.12.2015 - прийнято рішення про початок процедури ліквідації.

Акцiонерний банк "Банк Велес" створений у формi акцiонерного товариства у вiдповiдностi з рiшенням установчих зборiв акцiонерiв i зареєстрований Нацiональним банком України 18 березня 1994 року за № 239. Банк є правонаступником Акцiонерного банку "Вiтчизна", який зареєстрований Нацiональним банком України 16 квiтня 1997 року та був створений у виглядi вiдкритого акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї Акцiонерного банку обслуговування Чорнобильської програми "Вiтчизна", який в свою чергу був створений у формi закритого акцiонерного товариства засновниками - акцiонерами шляхом реорганiзацiї Акцiонерного комерцiйного банку "Корн", створеного у виглядi акцiонерного товариства закритого типу та зареєстрованого Нацiональним банком України 18 березня 1994 року. АТ "Банк Велес" є унiверсальною банкiвською установою, що дiє на пiдставi оновленої лiцензiї НБУ № 117 вiд 16 листопада 2011 року та оновленої Генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій № 117-2 від 07 вересня 2012 року, проводить всi можливi в Українi види банкiвських послуг за конкурентноспроможними тарифами. Клiєнти та акцiонери нашого банку представляють всi форми власностi, працюють у рiзних галузях економiки. Основою спiвробiтництва банку з клiєнтами є такi незмiннi норми, як взаємна повага економiчних iнтересiв, побудова стабiльних та довгострокових взаємовiдносин на принципах партнерства, високий професiоналiзм спiвробiтникiв, iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта незалежно вiд обсягiв його фiнансової дiяльностi, висока швидкiсть та якiсть виконання операцiй, високотехнологiчнi банкiвськi продукти. АТ "Банк Велес" є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Контактний номер телефону банку: (044) 459-75-21 Адреса для листування і прийому громадян: вул. Драгомирова, 10/10, м. Київ, 01103.

Контакти

  • АдресаУкраїна, 01103, Київ, вул. Драгомирова, 10/10
  • Код банку (МФО)000000
  • Ліцензія НБУ117, 16.11.2011
  • Emailinfo@bankveles.com
  • ЄДРПОУ21593719